17.10.2007. / 11:12

Autor: Katarina Zorić

CIJENE HRANE

Zima donosi poskupljenja

Krajem ove ili početkom iduće godine najprije će poskupjeti mlijeko, a zatim jaja i meso.

Protekloga mjeseca cijene su u Hrvatskoj porasle 1,2 posto, što je naj­ve­ća sto­pa in­fla­ci­je u pos­ljed­njih šest go­di­na, obja­vio je Drž­av­ni za­vod za sta­tis­ti­ku.

In­fla­ci­ji su naj­vi­še do­pri­ni­je­le ci­je­ne pre­hra­ne, ali i ci­je­ne od­je­će i obu­će. Pre­hra­na je pos­kup­je­la 2,8 pos­to u od­no­su na ko­lo­voz, ponajviše zbog ras­ta ci­je­na vo­ća i po­vr­ća. Sve to moglo bi biti najava zimskog vala poskupljenja pre­hram­be­nih pro­iz­vo­da.

Interventnim mjerama država zasada sprečava skok cijena, ali održavanje takve situacije vrlo je upitno s obzirom da su udvostručene cijene žitarica, a mljekari zahtijevaju 30-pos­tot­no po­ve­ća­nje ci­je­na. Uz sve to, sto­ča­ri pri­je­te obus­ta­vom pro­iz­vod­nje.

Za raz­li­ku od ze­ma­lja u ok­ruž­e­nju, do­ma­ći tr­gov­ci u svo­je ci­je­ne još ni­su ukal­ku­li­ra­li rast ci­je­na ži­ta­ri­ca, pa je val pos­kup­lje­nja za sa­da izos­tao. Kra­jem ove ili naj­kas­ni­je po­čet­kom iduće go­di­ne pr­vi će uda­rac bi­ti mli­je­ko, a zatim ja­ja i me­so.

Do­ma­ći pro­iz­vođ­a­či mli­je­ka već mje­sec da­na traže po­ve­ća­nje ot­kup­ne ci­je­ne od 30 pos­to, što ob­jaš­nja­va­ju vi­so­kim in­pu­ti­ma u pro­iz­vod­nji te kri­zom na trž­iš­tu mli­je­ka u EU, zbog če­ga je mli­je­ko pos­ta­lo vr­lo traž­e­na ro­ba. Ako ne do­bi­ju ve­ću ci­je­nu, pro­iz­vođ­a­či su za­pri­je­ti­li do­ma­će mli­je­ko pro­da­va­ti stra­nim vrlo za­in­te­re­si­ra­nim mlje­ka­ra­ma, a rat oko ko­o­pe­ran­ta na te­re­nu tra­je. Mlje­ka­ri i pro­iz­vođ­a­či sas­ta­li su se ne­ko­li­ko pu­ta bez­uspješ­no, a po­pus­ti li se zah­tje­vu, to će po­vu­ći i rast ci­je­na svih os­ta­lih pro­iz­vo­da. Glas­no­go­vor­nik Mi­nis­tar­stva po­ljo­priv­re­de Mla­den Pa­vić za Jutarnji je list rekao ka­ko je vje­ro­jat­ni­je da će u idu­ćoj go­di­ni do­ći do ko­rek­ci­je ci­je­na, no Vla­da po­ku­ša­va ba­rem dje­lo­mič­no ubla­ž­i­ti taj udar. Već bi ovaj tje­dan tre­ba­la do­ni­je­ti od­lu­ku o fi­nan­cij­skoj po­mo­ći sto­ča­ri­ma te im is­pla­ti­ti jed­no­krat­nu po­moć po uv­jet­nom gr­lu sto­ke ka­ko bi se pre­vla­da­la kri­za.

Bez ja­ke fi­nan­cij­ske injek­ci­je sto­ča­ri­ma ove bi go­di­ne u tovu mo­glo biti da­le­ko ma­nje sto­ke, što će do­ves­ti do sma­nje­nja pro­iz­vod­nje me­sa i ne­izbježnog ras­ta ci­je­na.

Naj­ve­ći rast za­bil­je­žen je kod kru­ha, vi­še od de­set pos­to, dok je mli­je­ko skup­lje za 4,5 pos­to, a pi­le­ti­na oko pet pos­to. Zbog du­gog ci­klu­sa u po­ljo­priv­re­di mož­e­mo oče­ki­va­ti rast ci­je­na kra­jem go­di­ne, ka­da i ina­če tr­gov­ci di­žu ci­je­ne.

Za sada nema najava o novim, većim cijenama kruha. Mli­na­ri su osi­gu­ra­li za­li­he do idu­će žet­ve, a o ras­tu ci­je­na od­lu­ču­ju pos­lo­vod­stva. Stručnja­ci tvr­de da su naj­ve­ći pro­blemi velike raz­li­ke iz­me­đu ci­je­na raz­nih tr­go­vač­kih la­na­ca, a kre­ću se i do tri eu­ra od lan­ca do lan­ca.

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika