Objavljeno u Nacionalu br. 674, 2008-10-13

Autor: Berislav Jelinić

Skandalozno trošenje u Saboru

Banac u kriminalu

Nacional je u posjedu nalaza Državne revizije koji po nizu stavki teško optužuju Ivu Banca za neodgovorno trošenje novca hrvatskih građan

DRŽAVNI NOVAC, PRIVATNI TROŠAK Ivo Banac trošio je novac po restoranima, za kupnju avionskih karata pa čak i za plaćanje kućnih režija, što sve nije imalo nikakve veze s njegovim radom u SaboruDRŽAVNI NOVAC, PRIVATNI TROŠAK Ivo Banac trošio je novac po restoranima, za kupnju avionskih karata pa čak i za plaćanje kućnih režija, što sve nije imalo nikakve veze s njegovim radom u SaboruIvo Banac, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora (HHO), lagao je kad je izjavio da je Državna revizija prihvatila i pozitivno ocijenila izviješće koje joj je on poslao kako bi opravdao trošenje novca iz državnog proračuna koje je dobio kao nezavisni saborski zastupnik. Nalaz Državne revizije u posjedu Nacionala pokazuje da je Banac prekršio zakon, te da bi u uređenoj pravnoj državi morao kazneno odgovarati zbog onoga što bi se moglo nazvati pronevjerom novca hrvatskih građana. Banac je dospio u središte pozornosti kada se otkrilo da je sam sebi iznajmio stan kao poslovni prostor, te da je velik novac potrošio za namještaj koji je otpisao nakon nekoliko mjeseci. Banac je tvrdio da ni u čemu nije pogriješio te da napade orkestriraju njegovi neprijatelji, prvenstveno oni kojima smeta njegov javni angažman u HHO-u.

Između ostalog, o nalazu Državne revizije rekao je sljedeće: “Državna revizija prihvatila je i pozitivno ocijenila izviješće koje sam joj podnio, nema govora o ikakvim prekršajima i tu je kraj priče. Podaci objavljeni u medijima su točni, no, sve je pitanje tumačenja, je li čaša napola puna ili napola prazna.” Nalaz Državne revizije demantira Banca i otkriva da je njegova izjava prilično drska laž. Državna revizija analizirala je financijske izvještaje i poslovanje Ive Banca od 16. svibnja do 23. lipnja 2008. Postupci revizije provedeni su u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih isntitucija INTOSAI i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Državna revizija provjeravala je je li Banac istinito i vjerodostojno sačinio financijski izvještaj za 2007. te je li državni novac trošio onako kako zakon to propisuje. Banac je u Sabor dospio kao zastupnik na listi SDP-a i Liberalne stranke.


Mandat je obnašao u petom sazivu Hrvatskog sabora od 22. prosinca 2003. do 11. siječnja 2008. Kako je u veljači 2005. prestao biti član Liberalne stranke, Banac je mandat nastavio obnašati kao nezavisni zastupnik, a kao takav imao je i pravo na novac iz državnog proračuna. Državna revizija vrlo je plastično opisala kako ga je Banac trošio. Pišući o Bančevu financijskom planu i programu rada, Državna revizija ustanovila je sljedeće: “Prema odredbama članka 26. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, nezavisni zastupnici imaju pravo na financiranje iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. Nezavisni kandidat može financijska sredstva koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada. Za 2007., program rada nije donesen.” Dakle, sve što je Banac 2007. potrošio, potrošio je nezakonito i nije jasno na temelju čega je uopće trošio novac. Uza sve, Banac nije sačinio ni Financijski plan za 2007.

Banac je manjakavo vodio i poslovne knjige. O tomu je Državna revizija napisala: “Većinu knjigovodstvenih isprava za 2007., na temelju kojih je obavljano evidentiranje nije potpisao zakonski predstavnik ili osoba koju on ovlasti, ili iz njih nije moguće potvrditi je li poslovni događaj stvarno nastao. Također, nije obavljana kontrola knjigovodstvenih isprava prije unosa podataka u poslovne knjige.” Banac je pogrešno sastavio i bilancu. U njoj na kraju 2007. nije iskazana vrijednost imovine ni vrijednost obveza i izvora financiranja, odnosno nisu iskazane ni aktiva, ni pasiva. Banac je morao sačiniti i popis imovine i obveza, ali nije ni to dostavio. Banac je 2007. potrošio 431.106 kuna. Od toga se 316.806 kuna odnosilo na redovan godišnji budžet, dok je 114.106 kuna bio višak prethodnog razdoblja. Banac je na usluge potrošio 82.614 kuna. Od tog iznosa 39.600 kuna sam je sebi platio za najamninu vlastitog stana. Banac je ugovor o najmu vlastitog stana zaključio u ožujku 2006. Sam sa sobom dogovorio se i da će si državnim novcem plaćati mjesečnu najamninu od 2200 kuna te da će u svom stanu novcem hrvatskih građana podmirivati troškove telefona, električne energije, komunalne i druge troškove. Čak ni to Ivi Bancu nije bilo dovoljno. Državna revizija ustanovila je da je Banac samome sebi 2007. za najam ukupno platio 13.200 kuna više nego što se sa samim sobom dogovorio i ugovorno regulirao.

Državna revizija ustanovila je i da je Ivo Banac lažirao putne naloge. Banac je na razna putovanja potrošio 46.040 kuna, od čega na zrakoplovne karte 28.691 kunu, a na taksi 17.120 kuna. Na putovanja u inozemstvo potrošio je 17.539 kuna. Da je sastavio program rada, možda bi hrvatska javnost i doznala što je Banac radio u inozemstvu i jesu li ta putovanja imala ikakve veze s njegovim saborskim mandatom. Državna revizija ustanovila je sljedeće: “Uz putne naloge nisu priložena izvješća o obavljenom službenom putovanju. Odredbama članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak, propisano je da se rashodi za službena putovanja obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava, kojima se dokazuju rashodi i drugi podaci navedeni na putnom nalogu.” Državna revizija je objasnila i koje je sve zakonske propise Banac prekršio. Banac nije na zakonom propisan način opravdao ni 26.963 kune koje je potrošio na reprezentaciju. Osim toga, Banac je donirao 127.824 kune. Udruzi iDEMO - Institutu za demokraciju uplatio je 62.824 kune, HHO-u 50.000 kuna, ogranku Liberalne stranke 8000 kuna, te jednoj fizičkoj osobi 7000 kuna. Ne postoji dokumentacija koja bi ponudila odgovor ne temelju čega su te uplate obavljene.

Banac tvrdi da je 140.969 kuna potrošio na namještaj, koji je u cijelosti otpisao, iako nije ustrojio ni knjigu inventara. Javnosti odbija dati na uvid račun za taj namještaj, tako da se ne zna je li novac potrošio na nešto sasvim drugo. Na koncu, Banac završni račun i financijski izvještaj nije objavio na web stranici, iako je to morao učiniti. Uvjetovano mišljenje Državne revizije Ivi Bancu izraženo je i zato što Banac nije potipsao većinu knjigovodstvenih isprava na temelju kojih je obavljano evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama. Sve navedeno nedvojbeno potvrđuje da je kršio hrvatske zakone kada je trošio novac hrvatskih poreznih obveznika.

Trošio šakom i kapomRevizija je ustvrdila da zastupnik može dobivati novac jedino za djelatnosti predviđene u programu rada te da ga Ivo Banac nema (gore i gore desno). Izostao je, dakle, temeljni dokument na osnovi kojega mu se mogu opravdati troškovi. Ivo Banac nije nikako objasnio, primjerice, zbog čega je napravio rashode za službena putovanja u inozemstvo i za reprezentaciju (gore desno) te kakve su oni imali veze s njegovim saborskim radom.

Vezane vijesti

Josipović za DW: Čičak i Banac pretvorili su HHO u parapolitičku...

Josipović za DW: Čičak i Banac pretvorili su HHO u parapolitičku organizaciju

Hrvatski predsjednik Ivo Josipović odbacio je optužbe HHO-a da se miješa u unutarnje stvari BiH, ustvrdivši kako to čine čelnici te organizacije Ivan… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika