07.12.2008. / 12:17

Autor: Katarina Zorić

Bajić potvrdio:

Državno odvjetništvo istražuje korupciju na HRT-u

Lavinu događaja pokrenula je izja­va gra­do­na­čel­ni­ka Sla­von­skog Bro­da Mir­ka Du­spa­re koji je javno re­kao ka­ko je pre­ko za­gre­ba­čke agen­ci­je Mo­i­re PR pla­tio go­sto­va­nje u emi­si­ja­ma In­for­ma­ti­vnog pro­gra­ma - “Bri­sa­nom pro­sto­ru” i “Otvo­re­nom”.

Dr­ža­vno od­vje­tništvo istra­žu­je ko­ru­pci­ju na Hr­vat­skoj te­le­vi­zi­ji, potvrdio je Jutarnjem listu gla­vni dr­ža­vni od­vje­tnik Mla­den Ba­jić. Ni­je že­lio re­ći kon­kre­tno o ko­jim slu­ča­je­vi­ma je ri­ječ, ali je rekao je da je pre­ksi­noć kon­ta­kti­rao vr­h HTV-a u svezi s naj­no­vi­jim slu­ča­jem ko­ru­pci­je.

Lavinu događaja pokrenula je izja­va gra­do­na­čel­ni­ka Sla­von­skog Bro­da Mir­ka Du­spa­re koji je javno re­kao ka­ko je pre­ko za­gre­ba­čke agen­ci­je Mo­i­re PR pla­tio go­sto­va­nje u emi­si­ja­ma In­for­ma­ti­vnog pro­gra­ma - “Bri­sa­nom pro­sto­ru” i “Otvo­re­nom”. Ri­ječ je o pr­vom slu­ča­ju iza ko­jeg sto­je do­ku­men­ti, a Du­spa­ra je ju­čer ­stao iza svo­jih ri­je­či te je no­vi­na­ri­ma na izvan­re­dnoj kon­fe­ren­ci­ji po­di­je­lio ko­pi­je spor­nog ugo­vo­ra.

Za dva go­sto­va­nja na HTV-u Du­spa­ra je iz pro­ra­ču­na Sla­von­skog Bro­da iz­dvo­jio nešto više od 50 ti­su­ća ku­na što je oko 25 ti­su­ća ku­na po emi­si­ji. Prema pisanju lista, naj­više se su­mnji ve­že uz sa­dašnje emi­si­je “Otvo­re­no”, “Bri­sa­ni pro­stor” i “Ra­dni ru­čak” te za pri­jašnja “Mo­trišta” i “Me­ri­di­jan 16”.

S tr­go­va­njem pri­lo­ga i go­sto­va­nji­ma, su­go­vor­ni­ci Jutarnjeg najviše spo­mi­nju ure­dni­ka “Bri­sa­nog pro­sto­ra” Go­ra­na Mi­li­ća, no­vi­nar­ku Iva­nu Ši­kić, ure­dni­cu In­for­ma­ti­vnog pro­gra­ma Hlo­ver­ku No­vak Sr­zić i ure­dni­cu “Otvo­re­nog” Di­ja­nu Ču­ljak Še­le­baj. Po­slje­dne tri za­po­sle­ni­ce HTV-a naj­više se spo­mi­nju u kon­tek­stu su­ra­dnje upra­vo pre­ko agen­ci­je Mo­i­re PR.

Prozvani novinari i rednici odbacuju optužbe, a Ire­na Na­kić, di­re­kto­ri­ca agen­ci­je Mo­i­re PR, pre­ko ko­je je Du­spa­ra do­bio go­sto­va­nje na HTV-u i dvi­je stra­ni­ce u tje­dni­ku Glo­bus, po­tvr­di­la je da je ona po­mo­gla u to­me. Međutim, ona ne­gi­ra da je bilo kome pla­ti­la za go­sto­va­nje ­svojeg kli­jen­ta i ka­že da je ri­ječ o na­jo­bi­čni­joj mar­ke­tinškoj uslu­zi.

Vezane vijesti

HRT je već godinama u krizi

HRT je već godinama u krizi

HRT se već godinama nalazi u upravljačkoj, financijskoj i programskoj krizi te stoga treba mijenjati važeći zakon kako bi se raspodijelile ovlasti… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika