Objavljeno u Nacionalu br. 857, 2012-04-17

Autor: Robert Bajruši

Politika nezamjeranja

Milanovićevo crkveno podmazanje

Petnaest godina od ratifikacije ugovora između Hrvatske i Vatikana, kojima je Katoličkoj crkvi osiguran golem utjecaj, vlast ih i dalje ne namjerava reducirati

Vlada Zorana Milanovića ne želi nepotrebno otvarati frontu prema CrkviVlada Zorana Milanovića ne želi nepotrebno otvarati frontu prema Crkvi"Ne, sasvim sigurno ne namjeravamo mijenjati ugovore s Vatikanom jer to, uostalom, i nije moguće. Radi se o međunarodnim sporazumima za čiju je izmjenu potreban pristanak dviju strana, a na takvo što Sveta Stolica sigurno ne bi pristala. Maksimum do kojega ćemo eventualno ići jesu izmjene pojedinih aspekata u tim sporazumima, ali i u tom slučaju isključivo putem tihe diplomacije i uz suglasnost Vatikana", najavio je ovih dana u razgovoru za Nacional jedan od bliskih suradnika premijera Zorana Milanovića. Stav tog renomiranog političara precizno najavljuje koncilijantno ponašanje i politiku nezamjeranja nove hrvatske vlade prema Katoličkoj crkvi. Točno 15 godina nakon ratifikacije Vatikanskih sporazuma ni aktualna vlada ne namjerava reducirati golema prava koja je Katoličkoj crkvi osigurao već teško bolesni Franjo Tuđman.

Prema objašnjenju Nacionalova sugovornika, mali su izgledi da Vlada pokuša izmijeniti čak i ono što predlaže Ivica Maštruko, bivši veleposlanik u Vatikanu - redukciju crkvenog utjecaja na obrazovni sustav. Iako je nadbiskup Marin Srakić za Uskrs kritizirao prijedlog ministra Željka Jovanovića da se nastava vjeronauka održava prvi ili posljednji školski sat, ispalo je da se radilo o buri u čaši vode. Čak je i izrazito desničarski katolički Glas Koncila ovih dana podupro stav ministra obrazovanja, a slično razmišlja i kardinal Josip Bozanić. Srakićev istup nije bio objava rata lijevo-liberalnoj vladi, nego upozorenje da joj ne padne na pamet mijenjati četiri ugovora između Hrvatske i Vatikana. Poprilično je izvjesno da neće, i to iz tri razloga. Pravnog - jer vodeći pravni eksperti tvrde da se međudržavni sporazumi ne mogu jednostrano raskidati, političkog - jer Vlada ne želi bespotrebno otvarati frontu prema Crkvi, i pragmatičnog - jer izvršna se vlast želi koncentrirati na rješavanje teške ekonomske i socijalne krize u Hrvatskoj, pri čemu je pitanje crkvenih povlastica ocijenjeno kao drugorazredno.


Ova tri razloga i u idućih nekoliko godina osigurat će povlašten položaj Katoličke crkve u hrvatskom društvu. To je, uostalom, jedan od najvažnijih dijelova Tuđmanove ostavštine. Hrvatska i Vatikan potpisali su ukupno četiri sporazuma. Najprije su potpisani ugovori o pravnim pitanjima, zatim o suradnji na području odgoja i kulture, a potom i o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske. Ugovori su potpisani 19. prosinca 1996. u Zagrebu, ratificirao ih je Hrvatski državni sabor u siječnju i veljači 1997., a razmjena ratifikacijskih instrumenata obavljena je 9. travnja 1997. u Vatikanu između državnoga tajnika Svete Stolice kardinala Angela Sodana i tadašnjeg potpredsjednika hrvatske Vlade dr. Jure Radića.

Naposljetku su 9. listopada 1997. Radić i tadašnji apostolski nuncij Giulio Einaudi potpisali i posljednji dokument, Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima. Na temelju četvrtog dokumenta zajedničko crkveno-državno povjerenstvo popisalo je i razvrstalo imovinu koja je bila oduzeta Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj nakon II. svjetskog rata i odredilo dinamiku njenog vraćanja, odnosno financijske naknade Crkvi.
Cjelokupne pregovore na temelju izravnih Tuđmanovih instrukcija obavio je Jure Radić, a s crkvene strane bili su uključeni visoki vatikanski službenici Nikola Eterović, Angelo Sodano i Jean-Louis Tauran. Radić i Tuđman uvažili su sve zahtjeve Vatikana, od povrata imovine i organiziranja Vojnog ordinarijata do uvođenja vjeronauka u škole i vrtiće. Neka rješenja bila su apsolutni novum u pravnoj praksi Europe poslije II. svjetskog rata, ali zauzvrat je Tuđman dobio potporu crkvenih krugova. Zbog odnosa prema Bosni i Hercegovini i gušenja demokracije Tuđmanov je režim u drugoj polovini 90-ih bio u diplomatskoj poluizolaciji i Vatikan je spadao među rijetke države s kojima su zadržani dobri odnosi.

U državnom su vrhu shvaćali da Katoličkoj crkvi daju prevelika prava, ali bio je to kompromis na kojemu je inzistirao Tuđman. Jedini koji se pobunio bio je Vice Vukojević, predsjednik saborskog Odbora za zakonodavstvo, koji je tvrdio da su Sporazumi sa Svetom Stolicom protuustavni. Vukojevića je podržalo nekoliko predstavnika HDZ-ova desnog krila, ali pobuna je ugušena čim se umiješao Tuđman koji im je osobno zaprijetio da ne opstruiraju pregovore.
I tako se Hrvatska već punih 15 godina pridržava ugovora koji Katoličkoj crkvi osiguravaju, ako ne izvanzakonski, a ono u najmanju ruku vrlo udoban društveni status. Država je u desetljeće i pol u materijalnom pogledu vratila velik dio oduzetih nekretnina i isplatila otprilike 4 milijarde kuna, a pritom još veće povlastice kleru osigurala unutar građanskih javnih službi. Od vrtića do gimnazija uveden je vjeronauk, izjednačeni su građanski i crkveni brakovi, Crkva ima ozakonjenu mogućnost da utječe na uređivačku koncepciju javnih medija, baš kao što je nekoliko puta izvršila i snažan politički pritisak protiv donošenja nekih zakona koji su proglašeni nekršćanskima.

No postoji i drugi aspekt, a to je latentno slabljenje utjecaja Katoličke crkve na hrvatsko društvo. Izrazita većina građana protivi se crkvenim zahtjevima za zabranu pobačaja i rada nedjeljom, posljednje predsjedničke i parlamentarne izbore uvjerljivo su dobili predstavnici lijevo-liberalnog profila, a u parlamentu su usvojeni zakoni (većina u vrijeme dok je na vlasti bio HDZ) protiv kojih su bili biskupi i svećenstvo. Iako katolici čine veliku većinu stanovništva u Republici Hrvatskoj, očito je javnost kudikamo liberalnija od Crkve. Kompenzaciju za gubitak utjecaja Katolička crkva dobila je tzv. Vatikanskim ugovorima, koji osiguravaju odličan materijalni status, ali i infiltraciju u brojne dijelove javnih službi, od škola i matičnih ureda do vojske, policije i HTV-a, a sve to zahvaljujući tim četirima dokumentima iz Tuđmanova doba. Kad je riječ o Ugovoru između Svete Stolice i Hrvatske o gospodarskim pitanjima, čekalo se da Sabor 1996. najprije donese Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Ugovor o gospodarskim pitanjima polazi od premise da će Katoličku crkvu i dalje primarno uzdržavati vjernici svojim milostinjama i prilozima, pri čemu se eksplicitno određuje da se na ta primanja ne primjenjuju odredbe poreznog sustava Republike Hrvatske. Jednostavno rečeno, Katolička crkva dobila je pravo slobodno raspolagati prikupljenim novcem, a državnim je vlastima onemogućeno miješanje u redovito gospodarsko uzdržavanje Katoličke crkve.

Takva odredba otvara pitanje o profitnoj ili neprofitnoj djelatnosti Crkve zbog razlikovanja u oporezivanju. Sporazum koji su potpisali Republika Hrvatska i Vatikan dvojbu je riješio tako što je jednostavno zaključio da su crkvene ustanove, kad obavljaju vjerski posao, neprofitne organizacije. Usput je Katolička crkva dobila i pravo na povrat oduzete imovine, kao i redovitu financijsku pomoć iz državnog proračuna. Tuđmanov režim obvezao se da će vratiti u naturi nekretnine koje je moguće vratiti ili naći odgovarajuću zamjenu za ona dobra koja nije moguće vratiti, dok će za ostalu imovinu isplatiti crkvenu vlast. Argument za takvu odluku bio je da će redoviti godišnji novčani doprinosi omogućiti Katoličkoj crkvi da nastavi dolično promicati opće dobro. Pritom su se Vatikan i hrvatska vlada dogovorili da se Crkva neće financirati porezima, kao u Italiji i Njemačkoj, gdje građani biraju žele li dio svog poreza uplatiti vjerskim institucijama ili humanitarnim institucijama. Posljedica tog sporazuma je poznata: Hrvatska mjesečno iz državnog proračuna daje iznos koji odgovara dvjema prosječnim bruto plaćama pomnoženima s brojem župa, što iznosi približno 270 milijuna kuna.
Nije čudo da je upravo taj ugovor izazvao najviše polemika, ponajprije zato što je njime predviđen povrat imovine Katoličkoj crkvi, približno procijenjen na nekoliko stotina milijuna pa sve do milijarde eura, iako nitko u strukturama vlasti nikad nije uspio izračunati precizan iznos. Ponovo se povlačilo pitanje reciprociteta, jer ako se vrati katoličkoj vjerskoj zajednici, mora se i drugima, što bi izazvalo nove financijske troškove, iako bitno manje. Naposljetku, i rok povrata krajnje je neodređeno definiran, a znala se samo početna godina 2000., dok je posljednju trebalo utvrditi zajedničko crkveno-državno povjerenstvo. Ugovorom su određeni i neradni dani, a uz nedjelju nije riječ samo o zapovjednim blagdanima, nego i o svetkovinama. Iznimno je važan i Ugovor o odgoju i kulturi, koji propisuje nastavu vjeronauka u javnim školama i predškolskim ustanovama. Ugovorom je tadašnja HDZ-ova vlada u ime hrvatske države jamčila održavanje nastave vjeronauka "kao obveznoga predmeta za one koji ga izaberu, pod istim uvjetima pod kojima se izvodi nastava ostalih obveznih predmeta".
Intencija ugovora vidljiva je već iz članka 1.: "Odgojno-obrazovni sustav u javnim predškolskim ustanovama i školama, uključujući i visoka učilišta, uzimat će u obzir vrijednosti kršćanske etike." Hrvatska vlada Katoličkoj je crkvi priznala i pravo da osniva predškolske ustanove i škole bilo kojeg stupnja, kao i pravo da upravlja tim školama prema zakonima kanonskog prava, službenim zakonima Republike Hrvatske i Ugovoru o odgoju i kulturi. Naposljetku, Katolička je crkva dobila i pravo pristupa državnim sredstvima javnog priopćavanja, u prvom redu Hrvatskoj radioteleviziji, baš kao i pravo da osniva vlastite radiopostaja i televizije.

Preostala dva ugovora su jednostavnija i uglavnom ne sadržavaju diskutabilne odredbe. Ugovorom o pravnim pitanjima definiran je odnos između Katoličke crkve i države i njime su se Hrvatska i Vatikan obvezali da će se odnosi temeljiti na načelu neovisnosti i samostalnosti i crkve i države. Osim toga, Republika Hrvatska obvezala se priznati pravnu osobnost Katoličke crkve i svih crkvenih ustanova.
Ipak, i tu postoje barem dvije sporne odredbe. Prva je ona o sklapanju braka, koje je moguće u Crkvi na temelju kanonskog prava, dakle, zakonika druge države. Postavljeno je pitanje hoće li - zbog jednakosti svih vjerskih zajednica - i članovi drugih konfesija imati pravo ženidbe po pravilima svojih religijskih zajednica. U slučaju muslimana ili mormona, koji prakticiraju mnogoženstvo, priznanje suvereniteta kakvo uživaju katolici došlo bi u sukob s hrvatskim zakonima.

Još kontroverzniji je članak 8., prema kojem "u slučaju sudske istrage zbog možebitnih krivičnih djela predviđenih krivičnim zakonikom, sudske vlasti će o tome prethodno obavijestiti nadležne crkvene vlasti". Takva odredba izazvala je sumnje radi li se tu o nekakvom polovičnom imunitetu prema kojem se prethodno obavještava crkvena vlast, odnosno ne postupa se jednako kao prema ostalim građanima Republike Hrvatske koji su osnovano sumnjivi da su počinili kazneno djelo. Posljednjim dokumentom - Ugovorom o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske - dogovoreno je osnivanje Vojnog ordinarijata na čelu kojeg će se nalaziti vojni ordinarij sa sjedištem u Zagrebu. Vojni ordinarij vodi skrb za dušobrižništvo katolika u vojsci. Vojni ordinarijat se u načelu izjednačuje s biskupijom, a vojni ordinarij ima sva prava kao i dijecezanski biskup. Taj položaj preuzeo je monsinjor Juraj Jezerinac, jedan od vodećih kritičara bivšeg predsjednika Stipe Mesića, ali i svih lijevo orijentiranih političara. Ako ništa drugo, Tuđman je tom odlukom lijepo zapaprio svojem nasljedniku.

Predviđeno je i da će "Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova osigurati materijalne uvjete potrebne za djelovanje Vojnog ordinarijata, prije svega dolično sjedište Vojnog ordinarija te prikladna mjesta za bogoštovlje". Ugovor nije sadržavao odredbe o služenju vojne obveze klerika, svećenika i redovnika vjerojatno zbog ratnih uvjeta u kojima se nalazila Republika Hrvatska. Za to vrijeme redovnički kandidati bili su izuzeti od vojne obveze, dok je nakon prestanku ratnih operacija uslijedila njihova obveza služenja u vojsci.
To nisu ugovori između Republike Hrvatske i Katoličke crkve u Hrvatskoj, nego između dviju suverenih država, zbog čega se razlikuju od dogovora sa svim drugim vjerskim zajednicama. No i tada se postavlja pitanje mora li u laičkoj državi jedna vjerska zajednica, ma koliko bila rasprostranjena, imati toliki opseg prava.

Komentari

registracija
11/10/10

agaSovulj, 17.04.12. 06:47

pogrebnik Domovine, a ne otac


registracija
26/1/08

Rampa, 17.04.12. 11:08

Hebi se Milanoviću!

Moj glas više nećeš nikada u izbornoj kutiji vidjeti i to iz 2 razloga, Crkva i Čačić!!


registracija
11/1/10

fluid, 17.04.12. 14:07

Vatikan je među prvima priznao Hrvatsku u n ajpresudnijim trenucima za sve nas.To je bila globalna potpora i svi se sjećamo i ponosa i zahvalnosti za taj potez Vatikana.Hrvati ovako ili onako sudjeluju u duhovnoj snazi samoga Vatikana,od kada su primili kršćanstvo.Smatram da je to dio temelja na kojima počiva Rim.Malo ali vrijedno.Ako se takva odluka treba plaćati,kao znak zahvalnolsti za učinjeno,tada se ne radi o duhovnosti nego o čistoj korporativnoj situaciji.Mi vama priznanje vi nama lovu.Ok,da je prepušteno Hrvatskoj da daje koliko može,prvenstveno,a potom koliko hoće i kako hoće,i to bi imalo smisla.Ovako je to ucjenjeno sa ogromnim davanjima i to fiksnim("ugovor se nemože mijenjati"-dakle bez obzira na jad u kojemu se nalazi Hrvatska).Ako je to na razini duhovnosti i solidarnosti,a što crkva apostrofira sve svoje vrijeme postojanja-što smatram da uopće nije točno,tada imamo problem preskupe vjere i samoga Boga.To navodim zato što crkva u svojoj dogmi kaže da se samo preko vjere u Isusa Krista ,može pred lice Božije.Neka je i istina o protekciji preko Krista, ali kakve veze ima crkva sa tim i od kud joj pravo da TU uslugu posredništva,tako bezočno i bezobrazno naplaćuje ovozemaljskim vrijednostima-novcem.?Koji je,usput budi rečeno,i obilježje lažnoga boga-zlatno tele!?Dakle čisti sotonistički odnos crkve i zlatnog teleta.Radi se o čistoj korporativnoj ucjeni Hrvatske u ime Boga,kojega zastupa crkva(?) i tu nema ni malo ni sentimenta ni socijalne osjetljivosti.Čisti vjerski monopol!Na vjernicima je da to prepoznaju i pristanu na kupovinu Božije milosti uz pomoć novca(što više love u škrabicu - to veća milost Boga za spas duše?).Kako je to prizemno,jadno i ljudski.Jednostavno nemože imati nikakve veze sa Bogom.Ni u kom smislu.Ako Bog nešto očekuje od čovjeka,tada je to čista duša.Novac i ovozemaljske vrijednosti nije i nesmije biti sredstvo u posredništvu sa Bogom.Barem tako proizilazi iz onoga što predaju u crkava kroz Katekizam.No jedno je predavati a drugo je vjeru zacijeniti novcem.Vjera je sloboda izbora svakog pojedinca i tu nema rasprave u demokraciji(osim ako se vjera ne utjeruje mačem i lomačom.No tada nema demokracije ni slobodne volje nego prisila).Država ima korporativnu obavezu prema Vatikanu i to je institucijalno vrlo obavezujuće za Hrvatsku.Moralnost nije upitna.Ona je od strane crkve apsolutno ukinuta i nema nikakve veze sa svrhom crkve.Ovakve sigurno ne!Bog se ne kupuje niti se vjera smije naplaćivati.Naročito ne tarifama.Crkva upravo to radi.Tako bih volio vidjeti kako se sam Bog osjeća kada vidi koliko novaca košta da bi bio prihvaćen i vjerodostojan kod ljudske rase!Ne samo da je bizarno nego je i grotesno.Crkva mora živjeti i to zaista košta no,ovaj luksuz koji prakticira,apsolutno je na tragu biblijskog opisa Židova kada ostavljaju Mojsija i počmu se klanjati novom-starom bogu zvanom zlatno tele.Bogu novca!


registracija
23/12/11

jebokomunjare, 17.04.12. 14:27

oso Franjo osla HRVATSKA.....


registracija
9/5/10

lolobrigita, 17.04.12. 17:56

Vidjeli su crkvenjaci da ova vlast nema muda pa tako i djeluju.Dosta da naprave "bu" i vlada se poklopi ušima.
Doista,ako ljubav i brak s Vatikanom ide samo preko novčanika,a ide,onda je to brak radi koristi.Takav nikome ne treba.
Crkvi se ne čudim,novac je njihov jedini i nepresušni motiv. Kakav je motiv Hrvatske?


registracija
1/3/11

Laudate, 17.04.12. 19:00

Naši majstori magle ne znaju ili ne žele znati da novac ne ide u Vatikan. 38 milijuna Eura za Crkvu u 2012 g, ostaje u Hrvatskoj.

Dogodine 550 milijuna Eura pa naviše i nadalje ide godišnje u EU i ništa se ne vraća. Hrvatska će dizati kredite da bi plaćala članstvo u EU.


registracija
19/4/11

aircanada, 17.04.12. 19:47

u križarskim ratovima papa je rekao križarima: 'nevjernički životi nemaju vrijednost', to se može parafrazirat: 'potpora vatikana nema cijenu'


registracija
24/1/12

IpakSeOkrece, 17.04.12. 20:11

Čak ni dragi Bog vjerojatno ne zna što se dešava s crkvenim haračem. Budući ne postoji nikakva kontrola toga novca, lako je moguće da se s njime, na primjer, plaćaju odštete žrtvama crkveno potpomognute pedofilije po svijetu, ili financiraju različite oniks palače tko zna gdje i zašto...

Mračna tužno-glupa magla uzima u usta novce za članstvo u EU hotimično lažući o ukupnoj bilanci: naime, Hrvatska NIKAKO ne može biti netto platiša. Što znači da ćemo više uzimati nego davati, čak i ovako nesposobni kakvi jesmo, da sada sve ostale prednosti ne spominjemo.

Crkveni harač je društvena bruto pušiona u cjelokupnom iznosu.


registracija
12/1/11

siziff, 17.04.12. 20:20

Ako je mogao sa Bandićem, ne vidim razloga da ne bi mogao sa Vatikanom.

Laudatić@
Dali i tvoj Audi ostaje u HR ili ide u Vatikan ?

Moj sinko,....... koju ti maglurinu prodaješ, zapravo ovo nije maglurina, ovo je živo blato u vidu maglurine


registracija
1/3/11

Laudate, 17.04.12. 20:23

@ISO-Mrak
jel moguće da ima naivaca koji misle da ćemo uspjeti povući 550 milijuna, a trebali bismo povući milijardu zbog indirektnih šteta.

Sada godišnje povučemo niti pola, a mislim da je i manje.


registracija
1/3/11

Laudate, 17.04.12. 20:25

@siziffe brate,
istina nije za ljude slaba srca. Neki bježe od nje a neki je ignoriraju kao ti i prave se da ništa nisu vidjeli i čuli, odnosno vide i čuju ono što uho želi čuti i oko vidjeti.


registracija
26/1/08

Rampa, 17.04.12. 20:29

@Laudate

Mnogo bitno, je li lova ostala prebogatoj Katoličkoj crkvi HR ili još bogatijem Vatikanu!

A za ovih 550 mil, HR zauzvrat ima na raspolaganju 3.5 milijardi Eur iz EU fondova, što je 7 puta više od ovih 550 mil!

A što povlačimo od Crkve?

Pedofiliju, prodaju magle, koštanje iz državnog proračuna, miješanje u državne poslove zemlje i naplaćivanje svake moguće usluge od te iste Crkve!

Bljak!


registracija
1/3/11

Laudate, 17.04.12. 20:31

@Rampa
550 milijuna; 3,5 milijarde; 7 milijardi; 10 milijardi.... po potrebi biti će i 20 samo da se oči bolje zamažu.
Bljak


registracija
24/1/12

IpakSeOkrece, 17.04.12. 21:40

Interesantno, sve je mazanje očiju osim crkvenog harača i pripadajuće magle.


registracija
6/9/11

Vlaisavljević, 17.04.12. 21:56

Milanoviću,kod većeg broja razumnih ljevičara i ono malo ugleda što si imao,ovim SRAMNIM činom si prokockao. Fuj !!!!!!!!!


registracija
12/1/11

siziff, 17.04.12. 22:12

LAUDATIĆ@

Spomenešli još jedanput istinu. Bogo otrpjeti to više neće.
Spalit će te sa munjom, (bez ostatka ) iz vedra neba


registracija
18/1/08

ankicascreiber, 17.04.12. 22:19

@fluid, vatikan je priznao hrvatsku prvi, ne zbog hrvatske nego zbog svoje koristi. znali su sto ce im franjo dati.

BDP pada vec 20 godina, pravosude je totalna sramota i kriminal, 350 tisuca nezaposlenih, s daljnjim porastom.....medutim vazno je sto ce Bozanic reci.

Zoki, ti i tvoja vlada ste kalkulatsko smece, isti materijal kao Jaca i njena banda samo lijepse upakovani.

Lesar im je danas jasno pokazao kako je lako doci do spoznaje koliko je drzava duboko u kriminalu...


registracija
26/11/09

CH2710, 17.04.12. 22:28

U dnu duše sam ljevičar i vrlo socijalno nastrojen... ali mi se GADI ponašanje ove Vlade.

ŠTO još ti crkveni PARAZITI trebaju napraviti... da bi ih se konačno smjestilo tamo gdje pripadaju... a to je da si kupe (sami) motike i lopate i da si konačno SAMI zarade za kruh i vodu... umjesto da zbog užasne pohlepe i egocentričnosti do te mjere zaglupljuju tako i tako vjerski zatucan narod (Hrvate)... a pogotovo djecu s vjeronaukom itd i općenito glupim bajkama o Bogu, Isusu, sv. Mariji "djevici" itd...???


registracija
1/3/11

Laudate, 17.04.12. 22:35

Upravo čitam vijest od prije 15 dana.
U pretpristupnom razdoblju imali smo godišnje na raspolaganju 150 milijuna Eura a uspijevali smo povući prosječno 42% tj. 63 milijuna.

Kako netko misli da ćemo preko noći postati sposobniji i povući milijardu.
Priče za malu djecu, bacanje magle u oči.


registracija
1/3/11

Laudate, 17.04.12. 22:36

Davati ćemo 550 milijuna, imati indirektne štete od milijardu eura, a povlačimo 63.
Pravo osiromašenje Hrvatske tek počinje.


registracija
1/3/11

Laudate, 17.04.12. 22:37

Nakon 10 godina tog blagostanja svi ćete u crkvu moliti se od muke.


registracija
24/7/11

mrvek, 17.04.12. 23:10

Milanović nema muda!!!!
Kad smanjiš primanja prema crkvi i neka im prava, i kad im lupiš šakom u stol onda ćeš imati moje poštovanje. Ovako se srozavaš na nivo glupih crnotorbara.


registracija
1/3/11

Laudate, 17.04.12. 23:13

@mrvek
Milanović nije crvenokošuljaš nego poštuje volju naroda.


registracija
24/1/12

IpakSeOkrece, 18.04.12. 00:43

Kada je već tako redovniče, ne bi li onda i Mrak trebao odustati od svog harača kako bi galopirajuće osiromašenje bar malo zaustavili?

Inače, koga interesira, Proračun EU se da naći lako na internetu.

Evo jedan lakši link:
http://www.politikaplus.com/novost/40405/hrvatska-ce-za-jedan-ulozeni-od-eu-dobiti-tri-eura


registracija
1/3/11

Laudate, 18.04.12. 07:08

@ISO-Mrak
koje bacanje magle u oči.
Europa ništa ne daje na lijepe oči. Postoje rezervirana sredstva koja se povlače temeljem dobro osmišljenih programa.

U ovom času nam prijeti plaćanje penala zato što ne znamo ispuniti tražene uvjete i povući sredstva rezervirana za nas.

Ako ćemo nešto dobiti biti će to samo u interesu Europe kao npr bolja kontrola i čuvanje granice i pošalju tehničku opremeu u visini npr 40 milijuna eura.
Ali to nisu sredstva koja pomažu razvoju gospodarstva i otvaraju radna mjesta.


registracija
26/12/06

capica, 18.04.12. 08:00

Vatikanski ugovori se MOGU mijenjati , ukoliko se stanje u državi "bitno promjeni". U našeoj se državi stanje bitno pogoršalo od sklapanja ugovora. Dakle, zakonska osnova je tu, ali Milanović nema hrabrosti. Jako sam se razočarala. Došli su totalno nespremni na vlast, a imali su vremena i vremena za pripremu.


registracija
7/7/11

gadovi, 18.04.12. 08:09

Dali je nužno mjenjati vatikanske ugovore?
Pa i neije baš.
Pametnije je uvesti crkveni porez kojeg bi plaćali vjernici i oni koji to žele, evo npr. Laudate. Na taj način bi si država refundirala dio iznosa kojeg daje predstavnicima Vatikana u Hrvatskoj a i saznali bi koliki je broj stvarnih vjernika.


registracija
1/3/11

Laudate, 18.04.12. 08:27

@gadovi.
Na dobrom si tragu.
Sada treba organizirati referendum za davanja Crkvi, ali i sva druga trošenja izuzev vojske, policije, školstva, zdravstva...... pa kako tko prođe u izražavanju volje naroda.


registracija
7/7/11

gadovi, 18.04.12. 08:57

laudate
Apsolutno, sve što nije državna režija po istom principu i sve za što se može locirati nositelj troška a nema veze sa državnim poslovima.
Ili u protivnom treba locirati socijalne grupacije kojima se ništa ne financira i izdvojiti sredstva i za njih i njihpove preferencije. Evo za početak, Udrugi pletilja i vezilja treba kupiti vunicu, lovcima municiju kad se već sportašima kupuju lopte, Svima koji vole sex treba kupiti o državnom trošku prezervative.
Mislim da počinješ shvaćati gdje je granica između privatnog i državnog.


registracija
24/7/11

mrvek, 18.04.12. 10:17

@laudate
kako možeš svrstavati crkvu u isti koš s vojskom, policijom, školstvom i zdravstvom? Koja je korist od crkve. Lažu ljude i mame dečkiće samo za svoje razvratnike. Laudate i ti si još jedan bolesnik ovdje u nizu.


registracija
1/3/11

Laudate, 18.04.12. 17:03

@mrvek, mrvek
tebi su uvrede zamjena za argumente, no to govori o tebi više nego pretpostavljaš.


registracija
26/1/08

Rampa, 19.04.12. 09:14

@Laudate
Tvoji nesposobnjakovići iz HDZ nisu znali iskoristiti pretpristupne fondove, tj zločesti Europljani nisu htjeli platiti mito da bi HDZ počeo iskorištavati te fondove!

Ne gluparaj sa tim moljenjem u Crkvi, idi u dom prenzionera pa njima tupi bajke u djevici Mariji koja je rodila i opet ostala djevica i ostalim bedastoćama, možda nekoga i ubijediš u to!

Inače, beskorisnu Crkvu se ne može stavljati u isti koš sa vojskom, policijom, zdravstvom, školstvom itd, to su institucije korisne i potrebne svakoj zemlji, a tvoja Crkva je samo relikt jednog davno propalog društva iz daleke prošlosti, kad su ljudi bili zaostali, nepismeni i neobrazovani pa se putem crkvenih bajki njima moglo lako manipulirati!

Crkveni porez hitno uvesti, siguran sam da bi se broj katolika tad ustalio na nekih 15% u ovoj zemlji, otprilike toliko ih samo i sada ide u Crkvu, ostalo su katolici samo na papiru od popisa do popisa stanovništva!!


Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika